T.C.MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
GENEL AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusu sıfatıyla T.C.MUDANYA ÜNİVERSİTESİ olarak, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin doğruluğunu ve güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Üniversitemiz tarafından Üniversitemizde çalışanlarımıza fiziki veya telefon aracılığı ile ya da elektronik ortamda yaptırdığınız kayıt, randevu, iş başvuruları gibi farklı kanallarla elde edilmekte, bu veriler Üniversitemizin Mevzuata ve Üniversite Politikalarına uyumunun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Üniversite'nin işyeri-çalışan-ziyaretçi güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına, eklentilerine, şubelerine ve şantiyelerine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görüntülü kayıt yapmaktayız. “İŞYERİ GÖRÜNTÜLÜ KAYIT POLİTİKAMIZI” www.mudanya.edu.tr adresimizden inceleyebilirsiniz

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Üniversitemiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir: Üniversitemizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Üniversite Politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Üniversite'mizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, Üniversitemizin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, Üniversitemizin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, Üniversitemizin iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, Üniversitemizin oluşturduğu ticari itibarının ve güvenin korunması, Sağlığa ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması ve/veya kanuni zorunluluklar nedeniyle, işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin Üniversite'miz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.mudanya.edu.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “T.C.MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (ŞİRKET) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI”nda yer verilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Üniversitemiz kişisel veri/özel nitelikli kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır. Kişinin talebi olması halinde veya yurt dışına veri aktarılası gereken başkaca bir durumda, ilgili kişinin açık rızası alınarak bu yapılabilecektir.

VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.mudanya.edu.tr internet adresimizden veya kurumumuzdan temin edebileceğiniz “VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU’nu” kullanarak veya formda yer alan bilgileri içeren bir dilekçe ile Üniversitemize iletebilirsiniz ya da Üniversitemize doğrudan başvurabilirsiniz. Üniversite'miz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu Genel Aydınlatma Metni Üniversitemizin internet sitesinde (www.mudanya.edu.tr) yayınlanır. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMASI VE İMHASI POLİTİKASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI GÖRÜNTÜLÜ KAYIT POLİTİKASI/AYDINLATMA METNİ

T.C.MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Çağrışan Mh. 2029 Sok. No:2 Mudanya/BURSA

www.mudanya.edu.tr